BolMastery

BEDRIJF GEGEVENS

KvK Nummer: 74237438

Banknummer: NL51INGB0008052042

Telefoonnummer: 0649354008

Email: [email protected]     


TOEGANG TOT PROGRAMMA

Het Programma omvat, maar is niet beperkt tot cursusinhoud, geschreven inhoud, opgenomen video- en audiocontent, live en vooraf opgenomen gesprekken, en discussies in Programmagerelateerde forums (gezamenlijk "Materialen").


Het programma en de materialen zijn alleen toegankelijk voor u - de persoon die de geregistreerde klant is bij het bedrijf. U gaat ermee akkoord dat het Programma en Materiaal, inclusief eventuele gebruikersnamen of wachtwoorden, alleen door u mogen worden gebruikt zoals hierin is toegestaan niet mogen worden verkocht of verspreid zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van het Bedrijf.Uw toegang tot het programma kan worden ingetrokken als u zich niet aan deze Servicevoorwaarden houdt of als u niet tijdige en volledige betalingen aan het bedrijf hebt gedaan voor uw aankoop van het programma.ACCOUNT AANMAKEN


Om het programma te gebruiken, moet u mogelijk informatie over uzelf verstrekken, waaronder uw naam, e-mailadres, gebruikersnaam en wachtwoord en andere persoonlijke informatie. U gaat ermee akkoord dat alle registratie-informatie die u verstrekt altijd nauwkeurig, correct en up-to-date zal zijn.ONZE INTELLECTUELE EIGENDOM


U stemt ermee in dat het Programma en de Materialen eigendomsinformatie bevatten die eigendom is van het Bedrijf en wordt beschermd door auteursrechten, handelsmerken en andere toepasselijke intellectuele eigendomswetten. U zult het programma of de materialen niet gebruiken op een manier die een inbreuk vormt op de rechten van het bedrijf of die niet is geautoriseerd door het bedrijf. Het gebruik van het programma of de materialen van het bedrijf, behalve zoals hierin toegestaan, is ten strengste verboden en maakt inbreuk op de intellectuele eigendomsrechten van het bedrijf en kan u blootstellen aan civiele en strafrechtelijke sancties, inclusief mogelijke geldelijke schadevergoeding, voor inbreuk op de intellectuele eigendomsrechten van het bedrijf. .Het Bedrijf verleent u een beperkte, persoonlijke, niet-exclusieve, niet-overdraagbare licentie voor toegang tot het Programma en de Materialen voor uw eigen persoonlijke en niet-commerciale gebruik. Tenzij anders bepaald, erkent u en stemt u ermee in dat u niet het recht hebt om een ​​van de items te wijzigen, bewerken, kopieren, verkopen, distribueren, dupliceren, leasen, reproduceren, afgeleide werken te creeen, reverse-engineeren, wijzigen, verbeteren of op enigerlei wijze exploiteren Programma of Materiaal op enigerlei wijze of medium (inclusief via e-mail of andere elektronische middelen). U mag geen copyrightvermelding of auteuraanduiding verwijderen uit enig deel van het Programma en de Materialen.TERUGBETALINGSBELEID


De consument neemt afstand van zijn wettelijke recht van zijn bedenktermijn van 14 dagen omdat dit een digitaal product is.


Als je kan aantonen dat het BolMastery stappenplan, volgens de methode in de videocursus en 1:1 coaching volledig is voltooid. En je nog niet het beloofde bedrag heb omgezet (Met het BolMastery 1:1 Coaching pakket €5000 en het Deluxe pakket €3000 omzet). Krijg jij jouw aankoop bedrag terug. Wij streven ernaar om per maand  €5000 om te zetten binnen 5 maanden. Als dit niet lukt geven wij jou nog maximaal 5 maanden om het te proberen. Al heb je dan nog steeds niet de stappen voltooid vervalt deze garantie.


Dit is het BolMastery stappenplan:


1.    Focus

(Dit hoef je niet aan te tonen. Het gaat om de volgende stappen)

- Werken in blokken (Pomodoro strategie)

- Taken hebt voorbereid

- Zonder telefoon (Omgeving)

- BRAIN.FM

- Ochtend routine

- Water drinken etc.


2. Product research

- In categorieën zoeken

- Filteren wat voor soort niet en wat wel

- Het punten systeem gebruiken


3. Alibaba 

- Hoe vind je een goede supplier

- Template 

- Prijzen afdingen

- MOQ laag houden

- Persoonlijke band opbouwen

- Dropshipping


4. Logistiek proces

- Meer dan 90% van de producten op tijd leveren bij de klant


5. Listings

- Product foto's goed designen. Je kan dit het beste uitbesteden aan een design. Glorify gebruiken kan ook.

- 3 meest gebruikte zoekwoorden voor dat product in de titel

- Beschrijving; pakkende inleiding, geen gekke kleuren etc, afsluiten call to action

 

6. E-mail campagnes

- Gebruik de template

- Meerdere e-mailtjes in dezelfde style

- Tips en tricks E-mail

- Vragen om review E-mail


7. Launch strategie

- Prijs instellen dat je maximaal 10% winst maakt, totdat je op pagina 1 komt

- Sponsored products aanzetten


8. Voorraad management

- Heb constant voorraad

- Prijs hoog als voorraad laag is, zodat het niet word besteld

- Met het vliegtuig bestellen als het niet op tijd kan aankopen met boot of trein


9. Private label (Merk maken)

- Goede naam bedenken

- Merk boek maken

- Merk maken (Inc. handleiding, doos en alles in de video's)

- Als je met het merk geen €10.000 per maand omzet, gaan we er nog 1 maken.

Al heb je het nog steeds niet gaan we nog een 3e merk maken

- Creëer een BOIP merk

- Creëer 3 verschillende producten met een merk (Dit moet hele andere producten zijn, geen varianten) 


10. Klantcontact

- Aardig omgaan 

- Hoe los je problemen op met de klant

- 1x per dag op een vaste tijd reageren op klantvragen

- Alle taken uitbesteden

KLANTENSERVICE


E-mailondersteuning voor het programma is beschikbaar op [email protected] terwijl het programma loopt.

Ook kan je mij altijd bereiken op mijn nummer: 0649354008
KLANTEN FEEDBACK
Met uw voorafgaande toestemming gaat u ermee akkoord dat het bedrijf het recht heeft om uw feedback te gebruiken, hetzij in de vorm van e-mails, enquêtes, opmerkingen, discussies in productgerelateerde forums, coachingoproepen of anderszins, voor marketingdoeleinden of voor het promoten van het programma.WETTELIJKE DOELEINDEN


Om toegang te krijgen tot of gebruik te maken van het Programma, moet u ten minste achttien (18) jaar oud zijn en over de vereiste macht en bevoegdheid beschikken om deze Servicevoorwaarden aan te gaan. U mag het Programma alleen voor wettige en legitieme doeleinden gebruiken. U stemt ermee in financieel verantwoordelijk te zijn voor alle aankopen die u doet.U mag via het Programma geen materiaal plaatsen of verzenden dat de rechten van anderen schendt of schendt, of dat bedreigend, beledigend, lasterlijk, lasterlijk, inbreukmakend op de privacy of publiciteitsrechten is , vulgair, obsceen, godslasterlijk of anderszins aanstootgevend, schadelijke formules, recepten of instructies bevat die gedrag aanmoedigen dat een strafbaar feit zou vormen, aanleiding geven tot burgerlijke aansprakelijkheid of anderszins in strijd zijn met enige wet.WEIGERING VAN SERVICE


We behouden ons het recht voor om toegang tot het Programma te weigeren aan een persoon of entiteit, zonder de verplichting om hiervoor een reden toe te wijzen. We kunnen elk aspect of kenmerk van het Programma op elk moment wijzigen of beëindigen, op voorwaarde dat we onze eerdere verantwoordelijkheden jegens u nakomen op basis van acceptatie van uw betaling.We behouden ons het recht voor om u onmiddellijk uit het programma te verwijderen zonder restitutie als u deze Servicevoorwaarden schendt.FOUTEN, ONNAUWKEURIGHEDEN EN OMMISIES


Informatie die over of in het programma of de materialen wordt verstrekt, kan worden gewijzigd. Het bedrijf geeft geen verklaring of garantie dat de verstrekte informatie, ongeacht de bron, accuraat, volledig, betrouwbaar, actueel of foutloos is. Het Bedrijf wijst alle aansprakelijkheid af voor enige onnauwkeurigheid, fout of onvolledigheid in het Programma of de Materialen.RELATIE VAN DE PARTIJEN


U gaat ermee akkoord dat het Bedrijf optreedt als een onafhankelijke contractant en dat er geen partnerschap of joint venture tussen ons tot stand komt.
MIDDELEN VAN DERDEN


Het programma of de materialen kunnen links naar websites en bronnen van derden bevatten. U erkent en gaat ermee akkoord dat wij niet verantwoordelijk of aansprakelijk zijn voor de beschikbaarheid, nauwkeurigheid, inhoud of het beleid van websites of bronnen van derden. Links naar dergelijke websites of bronnen impliceren geen goedkeuring door of banden met het bedrijf. U erkent de volledige verantwoordelijkheid voor en aanvaardt alle risico's die voortvloeien uit uw gebruik van dergelijke websites of bronnen.BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID


U GAAT ERMEE AKKOORD DAT HET Bedrijf ONDER GEEN ENKELE OMSTANDIGHEDEN aansprakelijk zal zijn voor enige indirecte, speciale, gevolg- of punitieve schade (inclusief gederfde winst) die voortvloeit uit of verband houdt met deze Servicevoorwaarden of de transacties die het overweegt (of het nu gaat om contractbreuk, onrechtmatige daad nalatigheid of een andere vorm van handelen) en ongeacht of het bedrijf op de hoogte is gesteld van de mogelijkheid van dergelijke schade. In geen geval zal de aansprakelijkheid van het bedrijf hoger zijn dan de prijs die de klant daadwerkelijk aan het bedrijf heeft betaald voor het programma.


VRIJWARING


U zult ons vrijwaren van en schadeloos stellen voor alle verliezen, schade, schikkingen, aansprakelijkheden, kosten, lasten, beoordelingen en uitgaven, evenals vorderingen van derden en rechtsvorderingen, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, advocaatkosten, uit enige schending door u van een van deze Servicevoorwaarden, of enig gebruik door u van het Programma. U zult ons dergelijke hulp gratis verlenen, waar we om kunnen vragen in verband met een dergelijke verdediging, inclusief, maar niet beperkt tot, het verstrekken van dergelijke informatie, documenten, gegevens en redelijke toegang tot u, indien wij dit nodig achten. U zult geen claims van derden afhandelen of afstand doen van verweer zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming.TOEPASSELIJK RECHT; EVENEMENTENLOCATIE; BEMIDDELING


De Servicevoorwaarden vallen onder de wetten van de staat Californië en eventuele geschillen die daaruit voortvloeien, mogen uitsluitend worden behandeld door de federale en staatsrechtbanken in het graafschap Los Angeles, Californië. We komen overeen om te proberen elk geschil, claim of controverse die voortvloeit uit of verband houdt met de Servicevoorwaarden door bemiddeling op te lossen. We zijn het er verder mee eens dat hun respectieve deelname in goed vertrouwen aan bemiddeling een opschortende voorwaarde is voor het nastreven van enige andere beschikbare juridische of billijke remedie, inclusief procesvoering, arbitrage of andere procedures voor geschillenbeslechting.TERUGVORDERING VAN GESCHILLENKOSTEN


Als een juridische actie of een arbitrage of andere procedure wordt aangespannen om de Servicevoorwaarden af ​​te dwingen, of vanwege een vermeend geschil, schending, verzuim of verkeerde voorstelling van zaken in verband met een van de bepalingen van de Servicevoorwaarden, de winnende partij of partijen hebben het recht om redelijke advocatenhonoraria en andere kosten die in die actie of procedure zijn gemaakt, terug te vorderen, naast enige andere vergoeding waarop zij of zij mogelijk recht hebben.VOLLEDIGE OVEREENKOMST; VRIJSTELLING


De Servicevoorwaarden vormen de volledige overeenkomst tussen u en het Bedrijf met betrekking tot het Programma en vervangen alle eerdere en gelijktijdige overeenkomsten, verklaringen en afspraken tussen ons. Geen enkele verklaring van afstand van een van de bepalingen van de Servicevoorwaarden door het Bedrijf zal worden beschouwd als een verklaring van afstand van enige andere bepaling, al dan niet vergelijkbaar, noch zal een afstandsverklaring een voortdurende verklaring van afstand vormen. Geen enkele verklaring van afstand is bindend tenzij schriftelijk door het Bedrijf uitgevoerd.GEWIJZIGDE VOORWAARDEN


We behouden ons het recht voor om onze Servicevoorwaarden op elk moment bij te werken. Dergelijke wijzigingen treden onmiddellijk in werking wanneer wij de nieuwe Servicevoorwaarden op deze Programmawebsite op www.singschool.com plaatsen. Elk gebruik van het Programma door u nadat een wijziging is aangebracht, betekent dat u deze wijzigingen accepteert.EFFECT VAN RUBRIEKEN


De onderwerpkoppen van de paragrafen van de Servicevoorwaarden zijn alleen voor het gemak opgenomen en hebben geen invloed op de constructie of interpretatie van de bepalingen ervan.SCHEIDBAARHEID


Als een bepaling, bepaling, overeenkomst of voorwaarde van de Servicevoorwaarden door een arbiter of bevoegde rechtbank als ongeldig, ongeldig of niet-afdwingbaar wordt beschouwd, blijft de rest van de Servicevoorwaarden volledig van kracht en van kracht. op geen enkele manier worden beïnvloed, aangetast of ongeldig gemaakt.OPDRACHT


Niets in deze Servicevoorwaarden, expliciet of impliciet, verleent aan een persoon of entiteit die geen partij is bij deze Servicevoorwaarden, of de wettelijke vertegenwoordigers van die persoon of entiteit, enige rechten, remedies, verplichtingen of aansprakelijkheden van welke aard of soort dan ook onder of op grond van deze Servicevoorwaarden, behalve zoals uitdrukkelijk hierin vermeld.